صفحه اصلی تعاون استقبال پرشور تعاونگران از جشنواره ملی تعاونی‌های برتر/امروز آخرین روز ثبت نام...

استقبال پرشور تعاونگران از جشنواره ملی تعاونی‌های برتر/امروز آخرین روز ثبت نام است

یازدهمین جشنواره تعاونی برتر
یازدهمین جشنواره تعاونی برتر

۱۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی تا کنون برای حضور در جشنواره ملی تعاونگران برتر ثبت نام کردند. به گزارش تعاون انلاین، آخرین گزارش ها در خصوص روند برگزاری این نمایشگاه نشان می دهد با توجه به مهلت باقیمانده تا ساعت ۲۴ امشب برای ثبت نام جدید و ویرایش و اصلاح اطلاعات ثبت نام کنندگان، تعداد […]

۱۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی تا کنون برای حضور در جشنواره ملی تعاونگران برتر ثبت نام کردند.
به گزارش تعاون انلاین، آخرین گزارش ها در خصوص روند برگزاری این نمایشگاه نشان می دهد با توجه به مهلت باقیمانده تا ساعت ۲۴ امشب برای ثبت نام جدید و ویرایش و اصلاح اطلاعات ثبت نام کنندگان، تعداد تعاونی های حاضر در این جشنواره به ۱۵ هزار تعاونی افزایش یابد.
لازم به ذکر است مهلت تعیین شده برای تکمیل ثبت نام و رفع نقص مدرک یا ثبت نام جدید تا پایان ساعت ۲۴ امشب بوده و تمدید نخواهد شد چرا که عملا سامانه ثبت نام ازاین ساعت مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش از روز۲۴تیرماه،کارگروه های علمی وهیات های داوری در مراکزاستان هابرای مطالعه پرونده های کامل وداوری ساییری آنها اقدام خداهند نمود.
نکته قابل توجه آن است که در جشنواره امسال برای صیانت مضاعف ازحقوق ثبت نام کنندگان،هرپرونده کامل(فرم های تکمیل شده صحیح ووجودفایل های مدارک ومستندات کافی)درگام نخست توسط سه نفرازاعضای کارگروه علمی،”داوری سایبری”خواهدشدوپرونده هایی که براساس میانگین امتیازات۳داور،۷۵درصدامتیازکل را کسب نمایند،برای بازدیدمیدانی وداوری حضوری انتخاب خواهندشد.
به منظور ارج نهادن بر فعالیت تعاونگران پیش بینی شده است برای کلیه شرکت های ثبت نام کننده در جشنواره”گواهی نامه ثبت نام و حضور در جشنواره”توسط مدیران کل محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ها صادرخواهدشد.
بر این اساس در راستای ترغیب وتشویق تعاونگرانی که به عنوان”برتر” مفتخرخواهندشد اهدای لوح سپاس، _دریافت کارت”سفیر افتخاری تعاون”، برخورداری از اولویت ویژه برای دریافت تسهیلات وام ازبانک توسعه تعاون،صندوق کارآفرینی امیدواستفاده ازخدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بالاخره حضور در تورترویجی وآموزشی بین المللی تعاون وکارآفرینی پیش بینی شده است.
گفتنی است دارندگان کارت سفیر تعاون برای ملاقات بامقامات کشوری واستانی دراولویت ویژه خواهندبودونیزبه عنوان”مروج تعاون”دررسانه هاودردانشگاه هاومدارس،برای تبیین فرهنگ والای تعاون نقش آفرینی خواهندنمود
به موجب تصمیمات اتخاذ شده در جشنواره امسال تعدادی ازتعاونی های دوستدارمحیط زیست که اصول وقواعد توسعه پایداررارعایت نموده باشند به عنوان”تعاونی سبز”تجلیل وتکریم خواهند شد‌.
ضمنا تعاونی های صنایع دستی نیزبه عنوان یک گرایش مستقل با یکدیگر رقابت سازنده وسالم خواهندداشت.
تلاش هر چند استقبال تعاونگران از جشنواره در سال جاری قابل توجه است اما بررسی ها نشان می دهد پرمشارکت ترین استان ها، خراسان رضوی با حضور۱۹۰۰ثبت نام کننده،استان اردبیل با حضورحدود۱۱۰۰ثبت نام کننده،کرمان با حضور حدود ۱۰۰۰ثبت نام کننده وبوشهربا نزدیک به۹۰۰ثبت نام کننده بوده اند .
این گزارش حاکی است تعاونی های خدماتی و کشاورزی و صنعتی بالاترین سهم را درجشنواره امسال از آن خود نموده اند و تقریبا نیمی از تعاونی های دانش بنیان نیز درجشنواره امسال اعلام حضور نموده اند
گفتنی است امسال نمایشگاه محصولات وخدمات تعاونگران پیشران نیزدرحاشیه جشنواره درفضایی قریب به۱۶۰۰ مترمربع برپاخواهدشدومسابقه بزرگ”تعاون وکارگروهی”که ویژه کودکان ونوجوانان کمتراز۱۵سال است نیز زینت بخش سیزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر خواهدبود.

درج دیدگاه