– تسهیلگری در ایجاد شغل با توجه به فرصتهای موجود در روستاها
– ایجاد صنایع متناسب با زندگی روستایی در روستاها
– تسهیلگری و تضمین داد و ستد محصولات روستایی

درج دیدگاه