صفحه اصلی تعاون برای نخستین بار منتشر شد؛ بیشترین فشار تورم بر کدام دهک درآمدی...

برای نخستین بار منتشر شد؛ بیشترین فشار تورم بر کدام دهک درآمدی است؟

مرکز آمار ایران برای اولین بار شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور را بر اساس دهک های هزینه ای در آذرماه امسال منتشر کرد. به گزارش تعاون آنلاین، بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور نشان می دهد بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول با ١١١,۵ و […]

مرکز آمار ایران برای اولین بار شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور را بر اساس دهک های هزینه ای در آذرماه امسال منتشر کرد.

به گزارش تعاون آنلاین، بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف کننده کل خانوارهای کشور نشان می دهد بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول با ١١١,۵ و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم با ١٠٩.٧ است.

کمترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک دهم با ٠,۶ درصد و بیشترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک اول بالغ بر ١.٣ درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه (٠.٧درصد) ٠.۶ واحد درصد بالاتر است.

بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بر اساس دهک های هزینه ای نشان می دهد در آذرماه امسال بیشترین عدد شاخص این گروه ١١۵,٣ متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد ١١٣.٩متعلق به دهک اول است.

بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل سه درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل ٢.١ درصد مربوط به دهک دهم است.

تورم ماهانه در آذرماه امسال برای دهک های پایین در گروه خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه (٢.۴ درصد) ٠.۶ واحد درصد بالاتر است.

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در دهک های هزینه ای برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نمایانگر آن است که بیشترین مقدار شاخص در این گروه با عدد ١٠٩,٧ به دهک اول و کمترین مقدار شاخص در این گروه با عدد ١٠٨.۵، به دهک دهم اختصاص دارد.

بیشترین افزایش ماهانه این شاخص معادل ٠.٢ درصد متعلق به دهک دهم است و برای دهک اول این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

نتیجه اینکه، تورم ماهانه آذرماه در گروه غیرخوراکی ها و خدمات برای دهک های بالا بیشتر بوده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در این ماه، ٠.١ واحد درصد بالاتر است.

به طور کلی بررسی نتایج حاکی از آن است در آذرماه، افزایش قیمت در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات که سهم عمده ای را در سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین دارد، به بروز فشار تورمی بیشتر در این دهک نسبت به دهک های بالاتر منجر شده؛ به طوری که تورم سالیانه در دهک اول ٨,٨ درصد و در دهک دهم ٧.۴ درصد است.

اعلام نرخ تورم می تواند در تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار مورد توجه قرار گیرد. مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد در سه ماه پایانی سال آغاز می شود و غالبا در آخرین روزهای سال میزان افزایش ان اعلام می شود.

درج دیدگاه