صفحه اصلی تعاون بیشترین تعاونی ها در کدام استان ثبت شد؟

بیشترین تعاونی ها در کدام استان ثبت شد؟

توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است که استان های فارس و بوشهر به ترتیب با تعداد ۵۹ و ۳۰ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند.

۳۵۱ تعاونی در دی ماه سال جاری در کشور ثبت شدند.

به گزارش تعاون آنلاین، آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد تعاونی های حوزه کشاورزی و صنعت، بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این دوره زمانی را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش نشان می دهد تعداد کل اعضاء تعاونی ها ۵۲۷۱ نفر و تعداد فرصت شغلی ۵۳۲۴ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۳ میلیارد ریال است . متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۵ و ۱۵ نفر است .

توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است که  استان های فارس و بوشهر به ترتیب با تعداد ۵۹ و ۳۰ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند. در عین حال در اولین ماه زمستان در استان قم در این ماه هیچ تعاونی ای به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با تعداد ۱۴۲ و ۹۵ واحد هستند . تعاونی های فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت”  به ترتیب با ۲۱۳۴ و ۱۰۰۷ نفر دارای بیشترین اعضا هستند . همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی¬های¬”کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با ۲۰۶۶ و ۱۴۵۲  است .

درج دیدگاه