صفحه اصلی تعاون تعاونی ها در راستای کاهش صدمات به کارگران آموزش های لازم راارائه...

تعاونی ها در راستای کاهش صدمات به کارگران آموزش های لازم راارائه می کنند

داره کل بازرسی در راستای واگذاری امور مربوطه به ایمنی به واحدهای مشمول قانون کاراقدام به اجرای مدل بازرسی کار درکلیه استان ها نموده است براساس مدل خود بازرسی کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت بایستی آموزشهای ۲۰ساعته ویژه کارفرمایان را طی نمایند ونیز کلیه مسئولین ایمنی شاغل درواحدهای کارگر باید ازنظر صلاحیت حرفه ای بررسی و به تائید اداره بازرسی کار استان قرار گیرند .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان با تاکید بر اینکه ایمنی بر اشتغال اولویت دارد، تصریح کرد : با بازرسی های مدون و با برنامه ریزی مناسب درسال ۱۳۹۶ میزان حوادث ناشی از کار منجر به فوت در استان ۳۸% کاهش یافت .

به گزارش تعاون آنلاین؛ رضا اسماعیلی  در این باره گفت : در سال گذشته حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰  بازرسی ازکارگاه های مشمول قانون کار استان توسط ۲۹ بازرس کار انجام شده است .
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اداره تعاون کارورفاه اجتماعی در خصوص کاهش حوادث ناشی از کار، اقدام به آموزش مستمر ورایگان کارگران ساختمانی ازسال گذشته تاکنون بوده واین روند همچنان ادامه دارد که در سال گذشته تعداد کارگران آموزش دیده ۱۲۰۰ نفر بوده است .
مدل خودبازرسی : اداره کل بازرسی در راستای واگذاری امور مربوطه به ایمنی به واحدهای مشمول قانون کاراقدام به اجرای مدل بازرسی کار درکلیه استان ها نموده است براساس مدل خود بازرسی کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت بایستی آموزشهای ۲۰ساعته ویژه کارفرمایان را طی نمایند ونیز کلیه مسئولین ایمنی شاغل درواحدهای کارگر باید ازنظر صلاحیت حرفه ای بررسی و به تائید اداره بازرسی کار استان قرار گیرند .
در این طرح کلیه کارگران این پیمانکاران بایستی در دوره ۸ ساعته آموزش ایمنی عمومی شرکت نمایند وپیمانکاران موظف به معرفی فردی به عنوان مسئول ایمنی می باشند که حداقل بایستی دوره های ایمنی عمومی ۴۰ساعته ودوره ۱۶ ساعته ارزیابی ریسک را طی کند .

درج دیدگاه