صفحه اصلی تعاون صدور ۹۹۷ پروانه ساختمانی برای بخش تعاون

صدور ۹۹۷ پروانه ساختمانی برای بخش تعاون

صدور 997 پروانه ساختمانی برای بخش تعاون

از کل پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، ۳۱ پروانه( ۳.۱ درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشکوب و توسعه بنا و ۹۶۶ پروانه ۹۶.۹ درصد مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی)بوده است.

تعداد ۹۹۷ پروانه ساختمانی (شامل پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب و توسعه بنا) توسط شهرداری های کشور برای تعاونی‌ها صادر شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، نتایج حاصل از اجرای طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کشور در بخش تعاون درسال گذشته نشان می دهد که تعداد ۹۹۷ پروانه ساختمانی (شامل پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب و توسعه بنا) توسط شهرداری های کشور برای تعاونی‌ها صادر شده است.

بر اساس نتایج آماری، استانهای اصفهان و کرمان بیشترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون داشته اند.

براساس نتایج حاصله از اجرای طرح جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بخش تعاون در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد تعداد ۹۹۷ پروانه ساختمانی (شامل پروانه ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب و توسعه بنا) توسط شهرداری های کشور برای تعاونی‌ها صادر شده است.

این تعداد پروانه در حدود ۰.۸ درصد کل پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور اعم از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را تشکیل می دهد.

از کل پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، ۳۱ پروانه( ۳.۱ درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشکوب و توسعه بنا و ۹۶۶ پروانه ۹۶.۹ درصد مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی)بوده است.

براساس همین نتایج استان های اصفهان و کرمان ۱۸.۶ درصد و هرمزگان ۱۱.۴ درصد، بیشترین و استان های سیستان و بلوچستان، گلستان و همدان هرکدام۰.۲ درصد کمترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون را به خود اختصاص داده اند. استان لرستان نیز درسال ۱۳۹۵ هیچ پروانه ساختمانی در بخش تعاون نداشته است.

درج دیدگاه