صفحه اصلی تعاون عیدی و پاداش کارگران در سال ۹۶ اعلام شد

عیدی و پاداش کارگران در سال ۹۶ اعلام شد

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان خبر داد: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶به صورت ماهانه ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار ۳۱۰ ریال تعیین شده است، حداقل عیدی و پاداش در سال جاری ۱۸ میلیون ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ ریال است.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان خبر داد: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶به صورت ماهانه ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار ۳۱۰ ریال تعیین شده است، حداقل عیدی و پاداش در سال جاری ۱۸ میلیون ۵۹۸ هزار و ۶۲۰ ریال است.

به گزارش تعاون آنلاین، علی آشتاب با بیان این مطلب افزود: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود نسبت یک سال معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال ۹۶ معادل ۶۰ روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم)را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند مشروط بر انکه مبلغ پرداختی از ۲۷ میلیون ۸۹۷ هزار و ۹۳۰ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در شورای در سال جاری تجاوز نکند.

وی اظهار داشت: کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در ادامه افزود: عیدی و پاداش کارگرانی که در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۱۲ ماه کار کرده اند به نسبت ماه های کار پرداخت خواهد شد، به طوری که معادل ۵ روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۶۵ ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از ۱۳ میلیون و ۹۴۸هزار و ۹۶۵ریال است این مبلغ ۲ میلیون ۳۲۴ هزار ۸۲۸ ریال به ازای هر ماه کارکرد است.

برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب فروردین ۷۴ و نیز دادنامه مورخ ۵ دی ماه ۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار شاغل در این دستگا ه ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال خواهد بود.

 

درج دیدگاه