صفحه اصلی تعاون چند تعاونی در سال گذشته در ایران تشکیل شد؟

چند تعاونی در سال گذشته در ایران تشکیل شد؟

امسال تعاونی های تولیدی زیادی تشکیل می شود

بر اساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون ، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۴ هزار و ۱۸ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده اند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : بر اساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون ، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۴ هزار و ۱۸ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده اند.
به گزارش تعاون آنلاین، در سال گذشته روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شد که عملکرد مناسبی را نشان می دهد.
آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که در مجموع اعضا این تعاونی ها بالغ بر ۹۰۹۰۲ نفر بوده است . تشکیل این تعداد تعاونی به ایجاد ۶۵ هزار و ۶۳۸ فرصت شغلی در کشور به تصویب رسیده است. بر پایه این داده ها متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعداد تعاونی به ترتیب حدود ۲۳ و ۱۶ نفر است .
بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان های “فارس” و “خراسان رضوی” به ترتیب با تعداد ۵۰۹ و ۴۰۴ تعاونی و کمترین آن برای استان “خراسان شمالی” با تعداد ۲۶ تعاونی است .
بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با ۱۲۸۰ و ۱۰۶۷ واحد هستند . تعاونی های “کشاورزی” و “مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار” به ترتیب با ۲۰۶۳۷ و ۲۰۳۹۷ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های “کشاورزی” با ۱۸۰۹۲ نفر و سپس تعاونی های “صنعت” با ۱۵۶۲۰ نفر است.
تعداد تشکل های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور ۱۸ اتحادیه است که مرتبط با فعالیت های خدماتی است.

درج دیدگاه