صفحه اصلی تعاون اخبار ۲۰% شهروندان اروپا، در بخش تعاون سهام دار هستند.

۲۰% شهروندان اروپا، در بخش تعاون سهام دار هستند.

به گزارش مجمع عمومی تعاون اروپا، طی آخرین بررسی وضعیت  بخش مذکور،   ۱۷۷ هزار شرکت تعاونی فعال در این قاره، حدود ۱۴۰ میلیون سهام دار دارند. گردش مالی این بخش نزدیک به هزار میلیارد یورو بوده و برای ۴.۵ میلیون نفر از ساکنان اروپا اشتغال ایجاد کرده است. به گفته این گزارش، از سال ۲۰۰۹ […]

به گزارش مجمع عمومی تعاون اروپا، طی آخرین بررسی وضعیت  بخش مذکور،   ۱۷۷ هزار شرکت تعاونی فعال در این قاره، حدود ۱۴۰ میلیون سهام دار دارند. گردش مالی این بخش نزدیک به هزار میلیارد یورو بوده و برای ۴.۵ میلیون نفر از ساکنان اروپا اشتغال ایجاد کرده است. به گفته این گزارش، از سال ۲۰۰۹ تا کنون سهام داران بخش تعاون ۱۴% و تعداد شرکت های این بخش ۱۲% افزوده شده اند.

تعاونی های فرانسه با بیشترین تعداد سهام دار، بالاترین گردش مالی، بیشترین میزان اشتغال زایی را برای کشور خود به ارمغان آورده اند.

این گزارش نشان می دهد همه جمعیت هلند حداقل در یک تعاونی سهام دار هستند، که نشان از رشد و توسعه فرهنگ تعاون در این کشور دارد.

درج دیدگاه