صفحه اصلی همه صدای واحد زنان تعاونگر

صدای واحد زنان تعاونگر

تعاون
تعاون

طاهره اسمعیلی بید هندی،نازنین ورامینی بی تردید رابطه میان موقعیت زنان در جامعه و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی،  با اهداف توسعه پایدار و بسط عدالت اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه زنان در ادبیات توسعه، جایگاه مهمی یافته اند، به این معنا که بخش عمده ای از توسعه معطوف به زنان […]

طاهره اسمعیلی بید هندی،نازنین ورامینی

بی تردید رابطه میان موقعیت زنان در جامعه و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی،  با اهداف توسعه پایدار و بسط عدالت اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه زنان در ادبیات توسعه، جایگاه مهمی یافته اند، به این معنا که بخش عمده ای از توسعه معطوف به زنان گردیده است، بدین معنی که نقش آن ها در این مقوله پررنگ و تعریف شده است. برای دست یابی به توسعه درونزا، در هر جامعه ای نیاز به مشارکت زنان احساس می شود و هیچ جامعه ای نمی تواند تنها با نیروی کار نیمی از جمعیت خود  با توسعه جهانی و شرایط حاکم بر بازار امروز به رقابت بپردازد.

ایجاد هر تغییر عمده ای در جامعه نیاز به بسترسازی دارد. با توجه به جمعیت دانش آموختگان در جامعه ما و حضور نیروی های متخصص زن، لازم است با دقت نظر و توجه خاص، زمینه ی ایجاد اشتغال  برای این افراد فراهم گردد و برای این مهم، ابتدا لازم است فرهنگ سازی لازم برای اشتغال زنان در تمامی عرصه ها صورت گیرد . به وجود آوردن تغییر در این زمینه نیاز به سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق دارد، تا زنان بتوانند ضمن دستیابی به شرایط بهتراقتصادی و پیدا کردن جایگاه اجتماعی، مشکلات سنتی را از میان بر دارند.

در شرایط امروز جامعه ما، حضور زنان در تشکل های تعاونی خاص ایشان، یکی از فرصت های موجود ایفای نقش  در فعالیت های اجتماعی و اختصاصی و بستری برای توانمند سازی آن ها محسوب می شود. تعاونی، به معنای کار با یکدیگر است؟ روش و فلسفه ای برای زندگی هدفمند. بنابه تعریف اتحادیه بین المللی تعاون، تعاونی، انجمنی است خود مختار، متشکل از افردای که به طور داوطلبانه برای بر آوردن نیازها و انتظارات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشترک خود، گرد هم آمده تا کسب و کاری دموکراتیک و خودگردان راه اندازی نمایند.

پژوهش ها و گزارش های موجود از اقصی نقاط جهان و برگرفته از سازمان های مختلف بین المللی نشان می دهد کشورهایی که اقتصاد تعاونی در آن ها حد بالایی را نشان می دهد، هم پوشانی زیادی با  شاخص های توسعه اجتماعی دارند. حضور زنان در تعاونی های کشاورزی، خدماتی ، صنعتی و نقش آن ها در حفظ امنیت غذایی، تولید غذای سالم و به ویژه مدیریت منابع در جای جای دنیا غیر قابل انکار است.

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای تحقق هفت راهبرد اساسی تحول در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، با تلاش و پیگیری تعاونگران فعال، جمعیت حمایت از کارآفرینی و توانمند سازی زنان تعاونگر کشور”در اولین روز هفته تعاون به ثبت رسید. اهداف مهم این جمعیت عبارتند از:

۱- ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارآفرینی برای زنان

۲- توانمندسازی و کارآفرینی به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر زنان در جامعه

۳- تلاش در ترویج و نهادینه سازی روح و تفکر تعاونی و کارآفرینی و توانمندسازی به عنوان یک فلسفه زندگی از طریق ایجاد انگیزه، ارتقاء دانش و مهارت ها در بین مخاطبان

۴- ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی

امید است این جمعیت بتواند با ایجاد تعامل، همفکری و هم افزایی اندیشه و عمل، در مطالبه اهداف ترویج  و توسعه فرهنگ تعاون و به ویژه حمایت و توانمند سازی زنان ایران زمین، مفید و موثر واقع شود.

درج دیدگاه