صفحه اصلی تعاون اخبار تعاونی های کشاورزی در ۹ ماهه ابتدایی ۹۵ چقدر اشتغالزایی داشته اند؟

تعاونی های کشاورزی در ۹ ماهه ابتدایی ۹۵ چقدر اشتغالزایی داشته اند؟

تعاون آنلاین – بخش کشاورزی با داشتن سهم ۲۷ درصدی بیشترین سهم را در فعالیت های تعاونی ها دارد، این درحالی است که پایش شرکت های تعاونی کشاورزی، می تواند گام مهمی در شناخت فرصت و ظرفیت ها در جهت سرمایه گذاری محسوب شود.

در بخش کشاورزی همکاری و مشارکت، سابقه دیرینه‌ای دارد، به طوری که تشکیل اولین اجتماعات تعاونی در بین کشاورزان و ماهیگیران بیشتر رواج داشته است.

در حال حاضر بخش کشاورزی بیشترین سهم را در فعالیت‌ شرکت‌های تعاونی به خود اختصاص داده است؛  مطابق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۷ درصد تعاونی‌ها در رده کشاورزی و شیلات فعال بوده و این بخش بیشترین سهم را نصیب خود کرده است. پایش شرکت‌های تعاونی کشاورزی می‌تواند برای شناسایی مزیت‌های نسبی و منطقه‌ای در جهت بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در گرایش‌های مختلف کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس تقسیم‌بندی سامانه جامع ثبتی در بخش کشاورزی از ۱۷ گرایش مختلف شامل زراعت، دامپروری، دامداری، پرورش کرم ابریشم، پرورش و تکثیر ماهی، صیادی و شیلات، مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار، جنگلداری، مرتعداری، زنبورداری، پرورش طیور، باغداری، جوجه کشی، مرغ مادر و اجداد، پرورش و تکثیر میگو، پرورش گل و گیاه و اتحادیه زراعت و باغداری تشکیل شده است.
مطابق آمارها تا ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی، ۲۲۷۵۷ تعاونی فعال به ثبت رسیده و به میزان ۲۳۱۶۷۴ نفر اشتغال‌زایی داشته است، تعداد ۳۱۱۴۱۶ نفر در تعاونی‌های کشاورزی فعالیت دارند.

در بین گرایش‌های مختلف کشاورزی، زراعت با ۶۹۸۹ تعاونی و پرورش کرم ابریشم با ۳۶ تعاونی به ترتیب بیشترین و کمترین را در بین کلیه گرایش‌ها داراست.

همچنین تعداد ۵۳ اتحادیه زراعت و باغداری در کل کشور با  ۴۲۶ تعاونی عضو این اتحادیه‌ها مشغول فعالیت هستند.
تعاونی های فرااستانی با گرایش کشاورزی دارای ۸ تعاونی با عضویت ۳۵۷ نفر و ۳۳ نفر اشتغال‌زایی فعالند.

طبق بررسی هایی که واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون انجام داده، در بین تمام استان‌ها استان مازندران، کرمان، خراسان رضوی به ترتیب با ۱۹۳۷، ۱۵۹۳، ۱۵۵۴تعاونی و استان‌های قزوین، البرز، قم به ترتیب با ۱۳۱، ۱۳۳، ۲۱۸ بیشترین و کمترین را در بین استان‌ها از لحاظ ثبت تعاونی‌های فعال در بخش کشاورزی را شامل می‌شوند.

به گزارش فارس، بر اساس این گزارش، ۱۷ گرایش کشاورزی در سطح کشور بررسی شده‌اند و استان‌هایی که بیشترین فعالیت را در هر گرایشی داشته‌اند، معرفی شده‌اند:

ـ در حوزه  زراعت تعداد ۶۹۸۹ تعاونی فعالیت داشته که استان کرمان با ۶۸۰ تعاونی بیشترین تعاونی را در بین استانها شامل می شود.

– در حوزه دامپروری با۳۴۸۰  تعاونی که استان کرمان با ۳۹۸ تعاونی بیشترین ثبت را در بین استانها داراست.
– در حوزه دامداری با۲۱۰۵ تعاونی که استان گلستان ۲۱۱ تعاونی بیشترین ثبت تعاونی را دراین  رشته از کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
– در رشته پرورش کرم ابریشم تعداد ۳۶ تعاونی در کل کشور فعالیت داشته، که استان فارس با ۴ تعاونی بیشترین را در بین استان داراست.
– در گرایش  پرورش و تکثیر ماهی با ۱۲۰۷ تعاونی که استان خوزستان با ۳۸۳ تعاونی بیشترین ثبت تعاونی در این رشته داراست.
– در گرایش صیادی و شیلات با ۴۵۷ تعاونی که استان مازندران با ۱۰۲ تعاونی بیشترین را شامل شده است.
– در گرایش مرغ گوشتی با ۲۶۶۳ تعاونی که استان لرستان با ۲۶۰ تعاونی بیشترین تعاونی در بین کلیه استانها داراست.
– در رشته مرغ تخم گذار ۲۴۲ تعاونی که استان خراسان رضوی با ۲۴ تعاونی در بین کلیه استانها بیشترین تعاونی را در این خصوص شامل می شود.
– در رشته جنگلداری تعداد ۴۲۲ تعاونی که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳۴ تعاونی بیشترین ثبت تعاونی را در بین استانها داراست.
– در رشته مرتعداری ۳۹۷ تعاونی در کل کشور ثبت گردیده است که استان کرمانشاه با ۹۴ تعاونی بیشترین ثبت را در بین استانها شامل می شود.
– در رشته زنبورداری ۱۱۲۹ تعاونی به ثبت رسیده است که استان لرستان با ۱۱۲ تعاونی بیشترین ثبت در بین کلیه استانها داراست.
– در رشته پرورش طیور ۵۴۰ تعاونی به ثبت رسیده که استان خراسان رضوی با ۵۱ تعاونی بیشترین ثبت را در بین استانها اختصاص داده است.
– در رشته باغداری۱۳۸۹ تعاونی در کل کشور که استان فارس با ۱۲۴ تعاونی بیشترین ثبت تعاونی در این رشته داراست.
– در رشته جوجه کشی ۴۴ تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده که استان گیلان با ۱۱ تعاونی بیشترین را دربین استانها شامل می باشد.
– در رشته مرغ مادر و اجداد ۷۲  تعاونی به ثبت رسیده است که استان مازندران با ۱۴ تعاونی بیشترین تعاونی را در این رشته داراست.
– در گرایش پرورش و تکثیر میگو ۲۵۳ تعاونی در کل کشور به ثبت رسیده است که استان های بوشهر با ۹۱ و هرمزگان با ۱۱۳ تعاونی به ثبت رسیده که نشان از  تمرکز رشته پرورش میگو در این دو استان است.
– در حوزه پرورش گل و گیاه ۱۳۳۱ تعاونی به ثبت رسیده است که استان مازندران با ۲۳۲ تعاونی بیشترین را در بین استانها داراست.

در جدول زیر گرایش‌های کشاورزی، میزان سرمایه اولیه و میزان اشتغالزایی هر گرایش آمده است:‌

جدول وضعیت گرایش های مختلف بخش تعاونی های کشاورزی کلیه استان ها تا دی ماه سال ۹۵

ردیف گرایش تعداد

تعداد اعضاء

سرمایه ـ هزار ریال اشتغالزایی
۱

زراعت(کشاورزی )

۶۹۸۹ ۱۱۱۲۸۱

۱۲۵۴۶۰۹۴۰۹

۷۸۴۲۴
۲

دامپروری(کشاورزی )

۳۴۸۰ ۳۳۶۰۳ ۳۸۱۰۵۱۰۱۲ ۲۷۵۱۴
۳

دامداری(کشاورزی )

۲۱۰۵ ۳۰۴۸۴ ۹۹۷۲۶۶۶۶۵ ۱۶۴۴۳
۴

پرورش کرم ابریشم (کشاورزی )

۳۶ ۳۲۹ ۱۵۳۰۰۵۰ ۵۰۴
۵

پرورش وتکثیرماهی(کشاورزی )

۱۲۰۷ ۱۲۳۵۲ ۴۹۴۵۷۷۷۶۷ ۱۰۰۳۱
۶

صیادی وشیلات (کشاورزی )

۴۵۷ ۲۱۸۸۲ ۱۲۳۲۳۵۸۵۲

۱۲۳۴۲

۷

مرغ گوشتی(کشاورزی )

۲۶۶۳ ۲۰۸۹۴ ۱۱۱۸۹۵۵۹۷۰ ۱۷۶۵۴
۸

مرغ تخم گذار(کشاورزی )

۲۴۲ ۲۰۳۹ ۲۲۴۷۵۰۲۰۱ ۱۸۶۸
۹

جنگلداری(کشاورزی )

۴۲۲ ۱۰۰۳۲ ۲۳۰۶۱۷۵۳ ۵۴۷۶
۱۰

مرتعداری(کشاورزی )

۳۹۷ ۱۲۳۱۹ ۱۷۶۵۶۴۸۱ ۵۶۲۷
۱۱

زنبورداری(کشاورزی )

۱۱۲۹ ۹۳۲۴ ۳۴۹۷۰۹۸۹ ۶۹۰۹
۱۲

پرورش طیور (کشاورزی )

۵۴۰

۴۲۸۱

۱۷۵۸۴۳۰۸۱ ۴۱۹۲
۱۳

باغداری(کشاورزی )

۱۳۸۹

۲۵۸۴۷

۹۴۰۳۴۵۴۱ ۲۹۸۸۶
۱۴

جوجه کشی (کشاورزی )

۴۴ ۵۶۹ ۴۹۰۳۱۵۰۰ ۴۱۷
۱۵

مرغ مادرواجداد(کشاورزی)

۷۲ ۸۴۰ ۲۹۱۷۸۵۰۳۵۹ ۱۱۰۷
۱۶

پرورش وتکثیرمیگو(کشاورزی )

۲۵۴ ۲۵۳۳ ۳۷۱۴۹۳۸۰ ۲۲۱۲
۱۷

پرورش گل و گیاه(کشاورزی )

۱۳۳۱

۱۲۸۰۷

۲۸۷۵۶۸۹۵۱ ۱۱۰۶۸
مجموع

       ۲۲,۷۵۷

          ۳۱۱,۴۱۶

       ۸,۲۳۳,۱۴۳,۹۶۱

          ۲۳۱,۶۷۴

درج دیدگاه