صفحه اصلی تعاون اخبار گزارش آمار اقتصادی استان های گلستان و کرمانشاه

گزارش آمار اقتصادی استان های گلستان و کرمانشاه

تعاون آنلاین – بررسی های آماری ۳۱ استان در حوزه های اطلاعات جمعیتی، بازار کار، کارگاهی، حوزه تعاون و تسهیلات موسسات و بانکها که نمایی کلی از استان است را مشخص کرد.

اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه ریزی اعم از سیاست‌گذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است که می توان آمار را زیر بنای برنامه‌ریزی به شمار آورد.

از آنجا که بسیاری از طرح های آماری قابل اجرا در کشور در سطوح استانی نیز قابل استناد و معتبر  است، لذا استفاده از داده های آماری در سطح استانی مهمترین گام جهت توسعه در هر استان برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، این اطلاعات براساس آخرین آمار بدست آمده از طرح های آماری مراجع رسمی نظیر مرکز آمار ایران یا از اطلاعات ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شده است. براساس بررسی های واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران،‌ در این گزارش آمار کلان اقتصادی دو استان گلستان و کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استان گلستان

۱-براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۱۹۰۳ هزار نفر که۵۲.۵درصد در مناطق شهری و ۴۷.۵درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

۲- نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ، ۳۹.۱ درصد و نرخ بیکار ی استان در این دوره زمانی ۱۲.۸ درصد می باشد.

۳-جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۵۶۱۷۳۹ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۴۹۵۳۰۹ و ۶۶۴۲۹ نفر می باشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۷.۶، ۲۸.۷، ۴۳.۸ درصد است.

۴-تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه نموده اند ۱۲۰۴۳ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکارگمارده شدگان به کارفرما در کاریابیهای استان به ترتیب ۱۴۶۶۸، ۴۱۶۹ و ۱۵۳۷۸ نفر بوده است.

۵-تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، ۳۹۸۵ نفر می باشد همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۱۱ و ۹ هیأت است.

۶-تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۹۱۷۵۹ نفر می باشد که ۵۴.۸ درصد مربوط به مردان و ۴۵.۲ درصد مربوط به زنان است.

۷-براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۲۴۴ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۸۶ فقره بوده است.

۸-تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۸۹ با سرمایه ۵۳۸۶۶۵۰ هزار ریال و اشتغال ۷۷۷ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب ۳۰.۳، ۱۸، ۵۳.۹ درصد میباشد.

۹-در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خنگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۵۶۱، ۵، ۲۷۲۵ و ۴۲۳ میلیارد ریال و همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۶۳ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰-این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۲۲ کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۲۹، صنعت ۱۹ و خدمات ۵۲ درصد می باشد. بنابراین در استان گلستان خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت و کشاورزی قرار دارند.

۱۱- در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۲۴۴۸۴۳ و ۳۱۹۴۴ هزار دلار بوده است.

استان کرمانشاه

۱-براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۱۹۷۷ هزار نفر که۷۱.۱ درصد در مناطق شهری و ۲۸.۹درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

۲-نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ، ۴۰.۶ درصد و نرخ بیکار ی استان در این دوره زمانی ۲۰.۳درصد می باشد.

۳-جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۶۳۳۱۵۱ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۵۲۱۸۸۱ و ۱۱۱۲۷۰ نفر می باشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۹.۲، ۲۲.۴، ۴۸.۴ درصد می باشد.

۴-تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه نموده اند ۵۳۵۶ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکارگمارده شدگان به کارفرما در کاریابیهای استان به ترتیب ۱۳۱۳، ۱۰۷۵ و ۱۱۷۸ نفر بوده است.

۵-تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، ۳۵۱۰ نفر می باشد همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۱۷ و ۹ هیأت می باشد.

۶-تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۱۰۲۸۸۲ نفر می باشد که ۵۶درصد مربوط به مردان و ۴۴ درصد مربوط به زنان است.

۷-براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۲۴۹ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۷۷ فقره بوده است.

۸-تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۱۲۶ با سرمایه ۶۷۳۶۷۰۸ هزار ریال و اشتغال ۱۳۶۹ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب۳۳.۳، ۳۴.۹، ۳۱.۸ درصد میباشد.

۹-در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خنگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۶۹۹، ۱۳، ۹۲۰ و ۵۳۵ میلیارد ریال و همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۷ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰-این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۱۶ کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۱۴، صنعت ۲۸ و خدمات ۵۷ درصد می باشد. بنابراین در استان کرمانشاه خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت، کشاورزی قرار دارند.

۱۱- در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۱۳۱۶۶۱۶ و ۵۸۸۸۷ هزار دلار هستند.

درج دیدگاه