صفحه اصلی تعاون اخبار مشارکت تعاونی‌ها در خرید تضمینی جو

مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان:

مشارکت تعاونی‌ها در خرید تضمینی جو

خرید تضمینی جو توسط تعاونی‌ها
خرید تضمینی جو توسط تعاونی‌ها

۲۸ مرکز خرید شبکه تعاونی روستایی گلستان با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استان گلستان تا تاریخ ششم خرداد ماه سال جاری ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن محصول جو کشاورزان این استان را بصورت تضمینی خریداری کردند.

مهندس گلدی‌زاده، مدیرکل تعاون روستایی استان گلستان به نقل از ایسنا میزان برداشت جو این استان تا پایان سال جاری را ۱۴۰ هزار تن پیش‌بینی و نرخ تضمینی هر کیلوگرم جو در سال زراعی جاری را ۱۰ هزار و ۳۰ ریال عنوان کرد.

درج دیدگاه