صفحه اصلی تعاون اخبار نشست اتحادیه‌های سراسری، تعاونی‌های بزرگ و فرااستانی

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد:

نشست اتحادیه‌های سراسری، تعاونی‌های بزرگ و فرااستانی

نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرااستانی
نشست اتحادیه های سراسری تعاونی های بزرگ و فرااستانی

نشست اتحادیه‌های سراسری، تعاونی‌های بزرگ و فرااستانی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در حال برگزاری است.

نشست اتحادیه‌های سراسری، تعاونی‌های بزرگ و فرااستانی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در حال برگزاری است.

درج دیدگاه