در نشست علمی موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد:

عیار مدیران

نشست علمی طراحی و تحلیل الگوی شایستگی‌های مدیران کل استانی وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی به دعوت موسسه کار و تأمین اجتماعی این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، نادر محمدجعفری، معاون دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه انتخاب و به کارگیری مدیران در بخش دولتی، یکی از مسائل و تصمیمات بسیار مهم در سازمان‌ها است، بیان کرد: امروزه ما نیازمند شناسایی و پرورش شایستگی‌های مدیران در سازمان‌ها هستیم. زیرا در عصری به سر می‌بریم که مدیران شایسته به مثابه سرمایه برای سازمان محسوب می‌گردند و سازمان‌ها برای موفقیت و حیاتشان به آن‌ها نیاز مبرم دارند.

محمدجعفری اظهار کرد: نظام اداری یکی از محورهای اصلی توسعه کشورها به شمار می‌آید و مدیریت اثربخش نیز شاه‌کلید یک نظام اداری توسعه‌یافته تلقی می‌شود. بنابراین تمرکز روی مقوله شایستگی‌های مدیریتی به منظور ارتقای سطح اثربخشی، نقش مهمی در برنامه‌های تحول اداری دارد.

معاون دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: درانتخاب افراد شایسته باید ضابطه و ملاک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه‌ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند و برنامه‌های مدیریت شایستگی برای بهبود نتایج عملکرد سازمانی به کار گرفته می‌شوند. هدف این برنامه‌ها شناسایی شایستگی‌های محوری و حصول اطمینان از کاربرد این شایستگی‌ها برای ایفای مؤثر یک نقش است.

وی افزود: نتایج حاصل از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که برنامه‌های مدیریت شایستگی، منجر به بهبود و پیشرفت در عملکرد کارکنان، افزایش انگیزه، انعطاف‌پذیری و مهارت آنان، ارائه خدمات بهتر به مشتری و بهبود کیفیت نیروی کار می‌شود و نیز الگوی انتخاب نیروی انسانی، علیرغم توجه به انطباق شاغل و شغل، می‌بایست میزان دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای افراد با ضرورت‌های شغلی باشد.

نادر محمدجعفری ادامه داد: مطالعات زیادی در حوزه شایستگی‌های مدیران به لحاظ مهارت‌های خاص و ویژگی‌های شخصیتی مدیران شده است و چارچوب یا مدل شایستگی، ابزار سنجشی فراهم می‌آورد که از طریق آن شایستگی‌ها می‌توانند بیان و ارزیابی شوند.

وی برخی از اهداف تحقیق مذکور را جذب و پرورش نیروی کار مستعد، شناسایی افراد مناسب برای تصدی مشاغل، بهبود نتایج عملکرد سازمانی، ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل دانش‌گرایی، شایسته‌سالاری و حرفه‌ای‌گرایی، فراهم‌نمودن ساز و کارهای مناسب برای شناسایی و توسعه ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌های کارمندان مستعد احراز پست‌های مدیریتی حرفه‌ای، افزایش انگیزه کارشناسان و کارمندان توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی و عادلانه در انتخاب و انتصاب به پست‌های مدیریت حرفه‌ای بیان کرد.

معاون دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر الگوی شایستگی مدیران استانی، تصریح کرد: این الگو می‌تواند از سویی به عنوان معیاری جهت خود‌ارزیابی مدیران کنونی نیز مورد استفاده قرار گیرد تا دریابند که فاصله آن‌ها با وضع مطلوب تا چه حد است و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان مبنایی برای پرورش مدیران آینده مورد استفاده قرار گیرد.

محمدجعفری اظهار کرد: بر اساس این مدل، مدیران استانی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی باید دارای مجموعه‌ای از شایستگی‌های فردی، تعاملی و سازمانی باشند. در واقع، این یافته‌ها بیانگر سیمای مدیریتی مدیران استانی اثربخش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستند که می‌تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه که قصد دارند درجه اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی نمایند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی هدف از تحقیق مذکور را طراحی مدلی دانست که مجموعه شایستگی‌های معنوی، منابع انسانی، شناختی و ادراکی، رفتاری، رهبری، حرفه‌ای، شخصیتی، ارتباطی و نگرشی مدیران استانی وزارت تعاون،کار و رفاه اموراجتماعی را با توجه به شرایط محیطی تبیین کند. مدیرانی که می‌کوشند به گونه‌ای اثربخش در پست سازمانی مدیر کل استانی فعالیت نمایند.

معاون دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به منظور رسیدن به هدف تحقیق، منابع اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات اولیه از طریق طراحی پرسش‌نامه ساختاریافته و ارسال برای ۱۲۵ نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع‌آوری شده است. از منابع ثانویه متشکل از کتب، مجلات و مقالات نیز برای حمایت از یافته‌های تحقیق استفاده شده است.

محمدجعفری در پایان اظهار کرد که براساس این مدل، مدیران استانی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی باید دارای مجموعه‌ای از شایستگی‌های فردی، تعاملی و سازمانی باشند. در واقع، این یافته‌ها بیانگر سیمای مدیریتی مدیران استانی اثربخش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هستند که می‌تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قصد دارند درجه اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی نمایند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

درج دیدگاه