صفحه اصلی تعاون اخبار بزرگداشت هفته تعاون

به گزارش روابط‌عمومی اداره تعاون استان زنجان:

بزرگداشت هفته تعاون

جلسه ستاد بزرگداشت هفته تعاون در اداره کل تعاون استان زنجان تشکیل شد.

در این جلسه، نمایندگان خانه تعاونگران اتاق تعاون و اتحادیه‌ها شرکت داشتند.

درج دیدگاه