صفحه اصلی تعاون اخبار زبرخان نیشابور، تعاونی نمونه تأمین نیاز

به گزارش اداره کل تعاون استان خراسان رضوی:

زبرخان نیشابور، تعاونی نمونه تأمین نیاز

ابراهیم عقیقی، رییس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌های خراسان رضوی و رییس دبیرخانه دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان رضوی، از شرکت تعاونی کشاورزی دامداران زبرخان نیشابور، تعاونی نمونه تأمین نیاز تولیدکنندگان بازدید کرد.

رییس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌های خراسان رضوی بیان کرد: شرکت تعاونی دامداران بخش زبرخان نیشابور، نمونه بارز یک کار مشارکتی است که در آن می‌توان اصول تعاون را نظاره‌گر بود و الگوبرداری از چنین تعاونی‌هایی قطعأ می‌تواند موجب رشد و تعالی بخش تعاون کشور گردد.

وی در ادامه اظهار کرد: در آینده‌ای نزدیک مستند تلویزیونی ۱۰ تعاونی برتر استان خراسان تهیه و به تعاونگران عرضه خواهد شد. قرار است در قالب فعالیت‌های ترویجی، یک فیلم مناسب از نحوه فعالیت  این تعاونی تهیه گردد.

درج دیدگاه