صفحه اصلی تعاون اخبار ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با حضور نمایندگان وزارت تعاون در استان سمنان صورت گرفت؛

ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با دستور مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارزیابی فضای عمومی و تعامل بین سازمانی واحد های اجرایی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.

پس از دستور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارزیابی فضای عمومی و تعامل بین سازمانی واحد های اجرایی وابسته به این وزارتخانه، تیم ارزیابی یازده نفره متشکل از کارشناسان هر یک از معاونت ها به طور جداگانه با مسئولیت نادر سیری از سوی دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان سمنان اعزام شدند تا به استناد شیوه نامه و شاخص های تعیین شده و فرآیند ارزیابی تدوین شده بررسی دقیق را بر اساس مستندات و مجموعه اقدامات بعمل آورده و در حوزه فضای عمومی و تعامل بین سازمانی به لحاظ کمی و کیفی و اجرایی قوانین و مقررات و استانداردهای تعیین شده را ارزیابی نمایند.

پس از ورود تیم ارزیابی به استان نشستی با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تشکیل شد.

اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با ارائه گزارشی از روندکار و عملکرد و فعالیتهای حوزه های کاری این اداره کل به تشریح ظرفیتها و قابلیتهای موجود در استان اشاره کرد.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی فرآیند ارزیابی در استان برنامه ریزی شد.

 

درج دیدگاه