صفحه اصلی تعاون مساله ای به نام اشتغال

58 درصد فرصت شغلي تعاوني هاي فعال ثبت شده

مساله ای به نام اشتغال

اشتغال

فرزانه طهرانی:اشتغال یک چالش مهم برای اقتصاد امروز است. نرخ‌های بیکاری  در چهار سال گذشته همچنان رو به صعود بوده و یکی از اولویت ها در دولت دوازدهم حل معضل بیکاری اعلام شده است. در این راستا بخش تعاون با ایجاد فرصت‌‌های شغلی که امروز دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۲ شغل اعلام می‌شود […]

فرزانه طهرانی:اشتغال یک چالش مهم برای اقتصاد امروز است. نرخ‌های بیکاری  در چهار سال گذشته همچنان رو به صعود بوده و یکی از اولویت ها در دولت دوازدهم حل معضل بیکاری اعلام شده است. در این راستا بخش تعاون با ایجاد فرصت‌‌های شغلی که امروز دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۲ شغل اعلام می‌شود می تواند کمکی قابل اهمیت، به ایجاد شغل در کشور داشته باشد.

هرچند از تعداد فرصت شغلی نامبرده شده امروز یک میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۱۲ فرصت شغلی در تعاونی های فعال است اما می توان با رشد بخش تعاون، اشتغال ایجاد شده در این بخش را نیز بالا برد.

شرکت تعاونی، شرکتی است که با حداقل هفت نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اضا از طریق خودیاری و کمک متقابل آنان براساس قانون بخش تعاون برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل و ثبت می شود. عضو شرکت تعاونی نیز شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاونی بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی تعاونی باشد. همچنین شاغلان تعاونی اشخاص حقیقی که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در شرکت تعاونی کارمی کنند به عنوان شاغل تعاونی محسوب می شوند. متوسط تعداد شاغلان از تقسیم تعداد شاغلان شرکت‌های تعاونی در یک دوره زمانی معین بر تعداد کل شرکت‌های تعاونی به دست می آید.

بر این اساس طبق آمارهای اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان مرداد سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۶۳۸ هزار فرصت شغلی در تعاونی های فعال ایجاد شده است. از این تعداد یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۴۵ فرصت شغلی در تعاونی‌های در حال بهره‌برداری وجود دارد و ۳۱۷ هزار و ۴۶۷ فرصت شغلی در تعاونی‌های در دست اجرا موجود است. با توجه به آنکه تعداد فرصت‌های شغلی در تعاونی های ثبت شده در مجموع دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۲ بوده است برآورد می شود فرصت‌های شغلی تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شده  ۵۸ درصد باشد.

درج دیدگاه