صفحه اصلی تعاون ۵.۶ درصد سهم تعاون از اشتغال کشور

۵.۶ درصد سهم تعاون از اشتغال کشور

hajyhg

  فرزانه طهرانی:در حال حاضر یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۴۵ نفر در تعاونی های کشور اشتغال دارند. این در حالی است که جمعیت شاغل کشور از سوی مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر اعلام می شود. اگر نسبت اشتغال بخش تعاونی به اشتغال کشور به عنوان شاخصی از […]

 

فرزانه طهرانی:در حال حاضر یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۴۵ نفر در تعاونی های کشور اشتغال دارند. این در حالی است که جمعیت شاغل کشور از سوی مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر اعلام می شود.

اگر نسبت اشتغال بخش تعاونی به اشتغال کشور به عنوان شاخصی از نقش این بخش در اقتصاد ملی در نظر گرفته شود؛ این نسبت حکایت از نقش حدود ۵.۶ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد.

در سال‌های اخیر سهم بخش تعاون از اشتغال کل بین ۳.۳ تا ۵.۸ درصد متغیر بوده است. در سال ۱۳۸۸ نسبت اشتغال این بخش به اشتغال کل ۵.۸ درصد بوده است که با وجود کاستی ها و نارسایی های این نسبت به عنوان شاخصی از سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، می تواند تقریب مناسبی از سهم بخش مزبور در اقتصاد کشور در این سال باشد.

روند رشد متغیرهای مربوط به بخش تعاون اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار می دهد.روند رشد متغیرهای اشتغال در بخش تعاون، رشد هر یک از متغیرهای فوق به جز در سال یا سال‌های به خصوصی که جهش موقتی در رشد متغیر ملاحظه می شود؛ رشد یکنواختی را نشان می‌دهد. علت جهش کوتاه مدت و موقت این متغیرها اضافه شدن تعاونی های سهام عدالت در آمار مربوط به شرکت‌های تعاونی در سال ۱۳۸۵ است. در این سال با توجه به مقیاس وسیع اعضای تعاونی های سهام عدالت، تعداد اعضای تعاونی ها یکباره بیش از دو برابر می شود.

در همین سال تعداد تعاونی ها رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد که سال بعد هم همین روند رشد وجود دارد اما در سال ۱۳۸۷ به روند رشد قبل از سال ۱۳۸۵ باز می گردد. رشد جهشی تعداد تعاونی ها در سال ۱۳۸۵، افزایش جهشی و موقت اشتغال در بخش تعاون در سال بعد را موجب شده است به طور کلی مقایسه دوره قبل و بعد از سال ۱۳۸۴ نشان می دهد که با نادیده گرفتن تکانه‌ ناشی از لحاظ تعاونی‌های سهام عدالت به آمار تعاونی ها، روند رشد متغیرهای مربوط به بخش تعاون تفاوت قابل توجهی ندارد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که لحاظ کردن شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به عنوان شرکت‌های واقعی تعاونی، قابل بحث و تردید است.

درج دیدگاه