صفحه اصلی تعاون اخبار خلاقیت وآگاهی پیش زمینه پیشرفت

بازدیدبابایی مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان قزوین از شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه

خلاقیت وآگاهی پیش زمینه پیشرفت

آبگینه

درپی فرآیند مدیریتی متعهدانه وخلاقانه مهردادشکوهی مدیرعامل مبتکر وکارآفرین برتر استان قزوین درشرکت استخراج فرآوری مواد اولیه شیشه که بدون مشکل کارگری وبافرآیند مدیریتی مبتکرانه وکارآمد به واحد تولیدی پویا،منسجم والگوی‌مدیریتی،دراستان وکشور شهرت یافته مسعودبابایی مدیرکل‌تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین به همراه آقاجانی معاونت روابط کار،علیخانی رئیس بازرسی کاراستان،موسوی رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان تاکستان وهیأت […]

درپی فرآیند مدیریتی متعهدانه وخلاقانه مهردادشکوهی مدیرعامل مبتکر وکارآفرین برتر استان قزوین درشرکت استخراج فرآوری مواد اولیه شیشه که بدون مشکل کارگری وبافرآیند مدیریتی مبتکرانه وکارآمد به واحد تولیدی پویا،منسجم والگوی‌مدیریتی،دراستان وکشور شهرت یافته مسعودبابایی مدیرکل‌تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین به همراه آقاجانی معاونت روابط کار،علیخانی رئیس بازرسی کاراستان،موسوی رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان تاکستان وهیأت همراه برای تقدیر ازخدمات مثبت وارزنده مهردادشکوهی،قسمت‌های مختلف خطوط تولیدی شرکت استخراج وفرآوری مواد اولیه شیشه رامورد بازدیدقرار داده واز نزدیک در جریان فرآیند تولید این واحد قرارگرفتند که در هرقسمت توضیحات لازم توسط مدیران این شرکت به بازدید کنندگان ارائه شد وپس از بازدید درنشستی باحضور دکتر مسعودبابایی مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین ازمهندس مهردادشکوهی مدیرعامل شرکت استخراج فرآوری مواداولیه شیشه به‌واسطه خدمات واقدامات مثبت وارزنده فعالیت وکارآفرینی قدردانی به عمل ‌آمد.در این راستا،دکتربابایی اقدامات خلاقانه ومبتکرانه مهردادشکوهی راموجب بالندگی این واحد تولیدی دانسته وگفت:بدون شک باید به خلاقیت وآگاهی  مهرداد شکوهی درفرآیند مدیریتی این واحد تولیدی تحسین گفته وایشان را مورد تقدیر قرارداد.چراکه درحال حاضر که اکثر واحدهای تولیدی کشور مشکلات عدیده ای دارند بااقدامات مؤثر ومثبت مهرداد شکوهی این واحد تولیدی نه تنها مشکل کارگری ندارد بلکه به اداراتی مانندتأمین اجتماعی ومالیاتی نیز بدهکار نیست وهمه این موارد نشات گرفته ازهمت والاو روح بلند  مهرداد شکوهی مدیرعامل این واحد تولیدی وهمکاری وهماهنگی مهندسین خلاق وکارگران این واحد تولیدی دارد که دوشادوش ودرکنارهم سنگر تولید را به کارگاه سازندگی وارزش‌آفرینی تبدیل کرده اند
مهردا شکوهی مدیرعامل خلاق،تلاشگروکارآفرین نمونه شرکت استخراج فرآوری مواداولیه شیشه درگفتگوئی اختصاصی باگزارشگر مادرخصوص روند فعالیت‌ها واقدامات مثبت دراین واحد تولیدی به تفصیل مطالبی بیان داشت
وی گفت:این واحد امروزه دغدغه مشکلات کارگری نداشته وباادارات تأمین اجتماعی ومالیاتی هیچ مشکل پرداختی ندارد وتمامی موارد قانون کار رابدرستی ایفا می‌کند وهمین امرروندتولیدات مثبت رادر این واحد رقم زده است.
در ادامه، شکوهی بابیان اینکه این واحدتولیدی ازسال۱۳۶۶وباسرمایه‌گذاری شرکت‌های شیشه قزوین، آبگینه، شیشه همدان وبانک‌صنعت ومعدن فعالیت تولیدی خودرا آغاز کردگفت:آغاز بهره برداری ازاین واحدتولیدی سال۱۳۷۳وباسرمایه گذاری اولیه ۳میلیارد تومان بوده که درسال ۱۳۸۸وباظرفیت رسمی ۱۸۰هزارتن درسال آغازبه کارکرد.
مدیرعامل شرکت استخراج وفرآوری مواداولیه شیشه گفت:طرح توسعه این واحد تولیدی وبانصب ماشین آلات مدرن وبه روز وباهمت مهندسین سخت کوش وکارگران متعهداین واحد تولیدی آغاز شدکه می‌توان اذعان کرد موادی راکه تولید می‌کنیم برپایه آخرین استانداردهایی است که خودمان دراین واحد تدوین کرده ودرشیشه‌های جام وداروئی کشور وبابهترین کیفیت تولید وبه بازار مصرف عرضه می‌گرددوبرای ارتقاءکیفیت محصولات تولیدی ۵میلیارد تومان ازمنابع داخلی هزینه کرده‌ایم.
در ادامه،شکوهی گفت:درحال حاضر ۱۵۰نفر پرسنل دراین واحد تولیدی،معدن ودفترمرکزی به فعالیت اشتغال داشته و روند مثبتی ازخلاقیت تولید وکارآفرینی رابرای کشورمان رقم زده اند.
وی گفت:می توان بابخش بسیار زیادی ازپسماند محصولات تولیدی این شرکت تهدید رابه فرصت تبدیل کردوباتولید آجرسبک که هم مصرف داخلی داشته وهم می‌توان در راستای صادرات کالاهای غیر نفتی وارزآوری برای کشورگام برداشت وسالیانه ۲میلیون مترمکعب آجرسبکی تولید کنیم که نقش بسزایی دراستحکام بنا،سبکی بارساختمان وجلوگیری از هدر رفتن مواد سوختی وعایق گرمایش وسرمایش وصدااست استفاده بهینه کرده وباصادرات آن مقادیر متنابهی ازاین رهآورد ارز واردکشور کردوبازگشت سرمایه سه ساله وباسرمایه گذاری۶میلیارد۵۰۰میلیون تومان واشتغال پایدار برای۲۰۰نفرنیروی مولدرافراهم کرد
مدیرعامل شرکت استخراج وفرآوری مواد اولیه شیشه از مسؤلان اجرایی استان وکشورمان در راستای همکاری با این واحد تولیدی تقدیر وازآنان خواست درخصوص مکان جدید جمع آوری ودپوی محصولاتی که درآجر سبک مورد مصرف دارد این واحد رایاری دهند تااین شرکیت بتواند درراستای اصل مشتری مداری،خلاقیت، ابتکار ونوآوری گام‌های بلندتری بردارد.

درج دیدگاه