صفحه اصلی تعاون بازار ثبت کدام تعاونی در آبان ماه پررونق بود؟

بازار ثبت کدام تعاونی در آبان ماه پررونق بود؟

۲۱۴ تعاونی در آبان ماه امسال در کل کشور ثبت شدند. به گزارش تعاون آنلاین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد در هشتمین ماه سال جاری ۲۱۴ تعاونی و یک اتحادیه در سراسر کشور ثبت شدند. اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، نشان […]

۲۱۴ تعاونی در آبان ماه امسال در کل کشور ثبت شدند.

به گزارش تعاون آنلاین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد در هشتمین ماه سال جاری ۲۱۴ تعاونی و یک اتحادیه در سراسر کشور ثبت شدند.

اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، نشان می دهد تعداد کل اعضای این تعاونی ها ۴۹۳۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۶۶۷ نفر پیش بینی شده است . در این راستا سرمایه اولیه حدود ۲۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

به این ترتیب متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها به ترتیب ۲۳ و ۱۷ نفر است .

استان فارس با تعداد ۳۹ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند. در استان های کردستان و یزد در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ثبت رسیده اند . بر این اساس از کل تعاونی های ثبت شده ۶۷ در حوزه کشاورزی و ۵۹ تعاونی در حوزه صنعتی مشغول به فعالیت خواهند بود .آمارها نشان می دهد تعاونی های فعالیت های کشاورزی” و ” مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار” به ترتیب با ۱۸۸۳ و ۱۳۷۵ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

در عین حال بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای “کشاورزی” با ۱۴۲۴ نفر است.

درج دیدگاه