صفحه اصلی تعاون تعاونی‌ها ۳۶۰۰ شغل در آبان ماه ایجاد کردند

تعاونی‌ها ۳۶۰۰ شغل در آبان ماه ایجاد کردند

در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ، تعداد ۲۱۴ تعاونی و ۱ اتحادیه در کل کشوربه ثبت رسیده اند. تعداد کل اعضاء تعاونیها ۴۹۳۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۶۶۷ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۶ میلیارد ریال بوده و متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۲۳ و ۱۷ نفر است.

در آبان ماه امسال، ۲۱۴ تعاونی و یک اتحادیه به ثبت رسید که مدعی شدند، ۳۶۶۷ فرصت شغلی را با سرمایه اولیه حدود ۲۶میلیارد ایجاد کردند.

به گزارش تعاون آنلاین، بررسی آماری در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون نشان می دهد،  در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ، تعداد ۲۱۴ تعاونی و ۱ اتحادیه در کل کشوربه ثبت رسیده اند. تعداد کل اعضاء تعاونیها ۴۹۳۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۶۶۷ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۶ میلیارد ریال  بوده و متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۲۳ و ۱۷ نفر است.

بر اساس گزارش واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، استان فارس با تعداد ۳۹ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده‌اند. در استانهای کردستان و یزد در این ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های “کشاورزی” و “صنعت” به ترتیب با تعداد ۶۷ و ۵۹ واحد هستند. تعاونی‌های فعالیتهای کشاورزی” و ” مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار” به ترتیب با ۱۸۸۳ و ۱۳۷۵ نفر دارای بیشترین اعضا هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های “کشاورزی” با ۱۴۲۴ نفر است.

مقایسه عملکرد  آبان نسبت به مهر نشان می دهد که تعداد تعاونی های ثبت شده در آبان ماه سالجاری ۲۱۴ واحد در مقایسه با ماه گذشته  ۲۶۱ واحد، کاهشی معادل ۱۸درصد دارد. تعداد اعضاء افزایشی معادل ۱۷ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل ۹درصد را به همراه دارند.

درج دیدگاه