صفحه اصلی تعاون بخشنامه دستمزد ۹۷ کارگری ابلاغ شد

بخشنامه دستمزد ۹۷ کارگری ابلاغ شد

دستمزد کارگران

واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد ارتباط بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ را که بیست و دوم فروردین ماه به تصویب شورای عالی کار رسید، ابلاغ کرد.

به گزارش تعاون آنلاین، طبق مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار، دستمزد ۹۷ دستمزد کارگران برای ۲گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به طور مختلف تعیین شد.

بر این اساس، کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال ۱۳۹۶ معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱هزار تومان بود، «کارگران حداقلی بگیر» تلقی شدند که دستمزد این گروه از کارگران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۹.۵درصد افزایش یافت.

دستمزد حداقلی بگیران در سال ۱۳۹۶ با افزایش ۱۸۱هزار و۳۳۶ تومانی به یک میلیون و۱۱۱ هزار و۲۶۷ تومان رسید اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۱۳۹۶ بیشتر از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می گیرد.

دستمزد «سایر سطوح مزدی» به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد. به این ترتیب که علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه می شود.

در بخشنامه دستمزد ۹۷ آمده است:

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه بیست و دوم فروردین ماه پس از بحث و بررسی موضوع تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با درنظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بر این اساس، از اوایل سال ۱۳۹۷، حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای همه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال تعیین می‌شود.

همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸ هزار و ۲۰۸ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

البته با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال مربوط به بند یک کمتر شود.

بر اساس این بخشنامه، به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷ هزار ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت می شود.

پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلام شده از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق می گیرد.

همچنین براساس مصوبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۷ شورای عالی کار برای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

همچنین مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه یک میلیون و یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

همچنین ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲، در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می شوند و درباره کارگران کارمزدی، چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

بر این اساس، مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستان سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نمی شود.

همچنین واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد ارتباط بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

درج دیدگاه